จงใช้ชีวิต.. ให้เหมือu ผ้าขี้ริ้ว สละเวลาอ่าu.. แล้วคุณจะไม่รู้สึกท้อแท้หมดหวัง

45

*** ผ้าขี้ริ้ว ยอมสกปร กเพื่อให้สิ่ งอื่นสะอาด

คือการที่ยอมลำบา กเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข พ่อแม่ยอมเหนื่อยเพื่อ ให้ลูก หลานอยู่สุขสบาย คว ามสุขแท้ของคนคือการได้ยืนแอบยิ้มอยู่เบื้องหลังความ สำเร็จ

*** ผ้าขี้ริ้ว ดูดซับความสกปรกได้แต่ก็สลัดความสกปรกออกจากตัวได้ตลอดเวลา

คือการที่รู้ตัวเองว่าสกปรก ถึงเวลาต้องชำระล้างแล้ว มิใช่อมความสกปรก ว้แล้ว แกล้งบอกว่าตนเองสะอาด

*** ผ้าขี้ริ้วเป็นผ้า ที่สะอาดที่สุด ในขณะที่คนม องว่าสกปรกที่สุด

คือการฝึกหัด ขัดเกลาตนเอง รู้จักถ่อมตนและอ่อนโย น ไม่โอหังอวดดีให้เป็นที่รัง เกียจหมั่นไส้ของคนอื่น เขาจะเป็นคนที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะมาจากสกุลใด การศึกษามากหรือ น้อยก็ตาม เป็นผู้ใฝ่รู้แต่ ไม่อวดดี เหมือน ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

*** ผ้าขี้ริ้วถึงจ ะเป็นผ้าไม่มีราคา แต่ มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้

คือการที่พย ายามทำตนให้มีคุณค่า ด้วยการทำงานมิใช่ด้วยการปร จบ ทำตนให้มีประโยชน์ ให้มีค่า ไม่ใช่ งอมืองอเท้า น้อยเนื้ อต่ำใจในวาสนาชะตาชีวิต ต้องสร้างกำลั ใจให้ตนเองอย่าร อคอยจากคนอื่น

*** ผ้าขี้ริ้ว ไม่เกี่ยงงอนว่าจะ ถูกใช้เช็ดถูอะไร

คือการที่ยอมอาสาทำ งานที่ได้รับมอบหม าย โดยไม่ปริปากบ่น รู้ จักอาสาคน อาสาทำงาน ต้องตั้งใจทำ งานโดยไม่เกี่ยงงอน ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็ตาม คนที่ตก งานเพราะไม่ยอมทำงาน

*** ผ้าขี้ริ้วย อมให้ถูกใช้งานใ นที่สกปรกที่สุด

คือการที่ยอม ทำในสิ่งที่คนทั้งหลายรังเ กียจ ที่เข าเห็นว่าเป็นงานชั้นต่ำ แต่ก็ตั้ง ใจทำให้เป็นขอ งมีค่าขึ้นมาได้ หรือยินดีในการบริการ เหมือนคนที่อิ่มเอิบเมื่อได้บริก รรับใช้คนอื่น รับใช้สังคม ดีใจเมื่อคนยินดีมาใช้บริ การความรู้ ความ สามารถของตน และยินดีที่ได้เสนอตัวเข้าไปบริการ มากกว่าเข้าไปบริหาร

*** ผ้าขี้ริ้วพอใ จที่ได้อยู่เบื้องหลัง ความสะอาด

คือควรพอใจที่ได้อ ยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่น ต้ องมีความพอใจที่จะทำงานปิดทองหลังพระ เป็นนายอินหรือนางอิน ผู้ปิดทองหลังพระ มีความสุขและภูมิใจที่ได้มอบความสำเร็จใ ห้คนอื่น มีมากที่ผู้น้อยบา งคนทำงานแล้ว ทำให้ผู้ใหญ่เล็กลง ขณะที่ตัวเองโตขึ้น

*** ผ้าขี้ริ้วท นทานต่อการขัดถูซั กล้าง ไม่เปราะบาง

คือมีความอดท น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา แม้จ ะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็อดทนได้ เพื่อให้สำเร็จ มอบประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีจิตใจหนักแน่นไม่เปราะบางหักง่าย คือไม่ เป็นคนทุกข์ง่ายใจเบา แต่นิ่งและหนัก แน่นคงดุจแผ่นดิน

*** ผ้าขี้ริ้วแม้ จะถูกมองว่าเป็นผ้าขี้ริ้ว แต่ไม่ทำตัวให้ขี้เหร่

คือการที่รู้ตัวเอ งว่า กำลังถูกปรามาสสบประ มาท จะต้องตั้งใจเอาชนะอุปสรรค ตรงนั้นให้ ได้ ไม่พ่ายแพ้ต่อคำปรามาสข องผู้อื่น รู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรและมีกำลังใจในสิ่ งนั้น มองเห็นคุณค่าจากสิ่งที่คนทั้งหลา ยมองว่าไร้ค่า เมื่อมีปัญหาให้หัดมองสองด้านเส มอ ผ้าขี้ริ้วมีเสน่ห์เ พราะยอมสัมผัสกับสิ่งสกปรก

เราต้องทำตั วเองให้มีคุณค่าและมองเห็นค่าของตัวเอ งก่อน แล้วเรา จะไม่รู้สึก ท้อแท้หมดหวัง

ชีวิตของคนเราก็เช่ นกัน หากทนความทุกข์ยากลำ บาก ยอมสัมผัสกับงานที่ต่ำต้อยได้ก็จ ะมีเสน่ห์ และมีความหมาย ทุกค นจึงควรพากเพียรพยายามสร้างเสน่ห์ให้ กับชีวิต อย่ างที่ผ้าขี้ริ้วสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง