ช่วยกันได้ไหม โรงพยาบาลศิริราช กำลังเข้าขั้นวิกฤตแล้ว

64

มีร ายงานว่าโ รงพย าบ าลศิริร าช ออกประกาศขอรับบริจ าคเลื อดด่วน เนื่องจากขณะนี้ขาดแคลนเลื อดทุกหมู่

โดยเผยแ พร่ในประกาศระบุร ายละเอียดว่า

จากสถานการณ์การแ พร่ระบ าดไ วรั ส CV-19 ทำให้จำนวนผู้บริจาคเลื อดลดลง

แต่โรงพย าบ าลยังมีผู้ป่วยฉุ กเฉิ นที่ต้องรับการผ่ าตัด ผู้ป่วยโร คเ ลือดที่จำเป็นต้องใช้เลื อดในการรักษา

ส่งผลให้ขณะนี้ (22 ก.ค. 64) เลื อดสำรองทุกหมู่ข าดแคลนหนัก อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่ างต่อเนื่อง

โรงพย าบ า ลศิริร าชจึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคเลื อด เพื่อช่วยผู้ป่วยฉุกเ ฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่ าตัด

รวมถึงผู้ป่วยโร คเลือ ดที่จำเป็นต้องใช้เลื อด หากท่านมีสุขภาพดี และไม่มีความเ สี่ยง

ไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้ อ CV 19 และไม่ได้เดินทางไปในสถานที่มีความเสี่ ยงต่อการติดเ ชื้อ

ในระยะเวล า 2 สัปดาห์ที่ผ่ านมา มาร่วมช่วยชีวิตคนไทยด้วยกัน

ซึ่งศูนย์รับบริจาคเลื อดศิริร าชมีระบบคัดกรองความเสี่ ยงอย่ างปลอดภัยและได้มาตรฐาน

โดยวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลื อด ก่อนเข้าสถานที่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน

ได้รับการประเมินความเ สี่ยงก่อนมาปฏิบัติงาน รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่ างสม่ำเสมอ

สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเลื อด ขอให้เตรียมร่ างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนเพียงพออย่ างน้อย 6 ชั่วโมง

น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และต้องไม่มีโร คประจำตัวบ างชนิด เช่ น โร คลมชั ก โร คหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น

ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสู บบุ หรี่

งดดื่มเครื่ องดื่มแอ ล กอ ฮอล์ และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ ยงติ ด CV-19

ในกรณีผู้ที่ได้รับการฉีดวั คซี น CV-19 ขอให้งดเว้น 7 วัน หากมีอาการข้างเคียงขอให้งดเว้น 14 วันหลังไม่มีอาการ

จึงสามารถบริจาคเลือ ดได้

อนึ่งหากหน่วยงานภาครั ฐและเอกช นที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะ สามารถแจ้งความจำนงค์ให้ทางศูนย์ฯ

นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ ติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลื อดศิริร าช

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พ รรษา ชั้น 3 รพ.ศิริร าช ทุกวัน

เวล า 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดร าชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 02-414-0100 , 02-414-0102

ขอบคุณข้อมูล siamnews