ลูกบุญธรรมคนแรก บุ๋ม ที่ส่งเสียเลี้ยงดูมาตลอด 20 ปี

49

เรียกว่าเป็นบุคคลที่มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ร อ บ ด้ า น อย่างนักแสดงสาวที่เธอมักจะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือสังคม คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ที่ต้องบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่งามทั้งกายและ จิ ต ใ จ จริงๆ นอกทีตัวเธอได้สำเร็จการศึกษาถึงดร.แล้วเธอยังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของใครหลายๆคนอีกด้วย

และนอกจากเธอจะเป็นประธานองค์กรทำดีแล้ว อีกหนึ่งบทบาทที่หลายท่านทราบดี ก็คือ แม่บุญธรรม

ที่สาวบุ๋มเอง ช อ บ รั บ อุ ป ก า ร ะ เ ด็ ก มาเป็นลูกบุญธรรมอยู่เสมอ จนใครๆต่างก็ชื่นชมเธอมากๆ เป็นคนดีของสังคม สมกับตำแหน่งนางสาวไทยเลยก็ว่าได้

บุ๋ม ปนัดดา เผยโฉม ลูกสาวบุญธรรมคนแรก ดูแลกันมาตั้งแต่ป.3 จนได้เป็นครู โดยเจ้า ตั ว โ พ ส ต์ ใ น ไ อ จี ว่า

ลูกสาวบุญธรรมคนแรก ครูแนน ดูแลตั้งแต่ป.3 มา 20ปี ละ จากเด็กบนดอยจนมาเป็นคุณครูของเด็กๆ ภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยลูก

สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา ลาออกตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปเข้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นเวลาหนึ่งปีก่อนไปศึกษาต่อที่ ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า หลังจากนั้นกลับมาศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้ทำงานพนักงานแผนกบริการลูกค้าของบริษัท ธ น า ค า ร ซิ ตี้ แ บ ง ก์

หลังจบการศึกษาปริญญาตรี ได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ University of Wollongong เครือรัฐออสเตรเลีย

และจบปริญญาโทใบที่ 2 ด้านปรัชญาการดำเนินธุรกิจจาก U n i v e r s i t y  o f S o u t h A u s t r a l i a จากนั้นกลับมาทำงานเป็นอาจารย์ระดับ 4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาด้าน บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้าน ชี วิ ต ค ร อ บ ค รั ว บุ๋ม ปนัดดา เคยแต่งงานกับกับ ส า มี ค น แ ร ก วี วีรพงศ์ พิพิธสุขสันต์

ผู้บริหารนครชัยมิตซู เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2548 มี บุ ต ร ส า ว ด้วยกัน 1 คน และได้ ห ย่ า ร้ า ง ในปี 2550

ต่อมาได้ ค บ ห า กั บ  ติ๊งโน๊ต ฐิติพงศ์ นักแข่งจักรยานยนต์โมโตทู ที่อายุน้อยกว่า 13 ปี และปิดท้ายคือ เอกริน นิลเศรษฐี เ ท ร น เ น อ ร์ นั ก ก ล้ า ม

หลังแต่งงานใช้ ชี วิ ต คู่ น า น ก ว่ า 4 ปี และ เ ลิ ก ในปี 2561 จน บุ๋ม ปนัดดา ค ร อ ง ส ถ า น ะ โ ส ด ม า