คนขอเงินลดลง หลัง พม. ดำเนินการออกบัตรประจำตัววณิพก

39

เมื่อวันนี้ (16 ส.ค. 64) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขอทานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถ ประจำปี 2564 พร้อมรับทราบสถิติการจัดระเบียบ ขอ ท า น และการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถของจังหวัดเชียงใหม่

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รณรงค์และเข้มงวดการดำเนินการงดการขอ ท า น มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีสถิติคนขอทานลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก เหลือเพียงแค่ 1 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าว ที่มีปัญหาซ้ำซ้อน

จึงได้ผลักดันกลับประเทศ นอกจากนี้ ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ หรือบัตรประจำตัววณิพก เพื่อยกระดับอาชีพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยคัดกรองผู้ที่กระทำผิด พ.ร.บ.ขอ ท า น ได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง โดยภายหลังดำเนินการพบว่าจำนวนคนขอทานของจังหวัดเชียงใหม่ได้ลดลงเป็นจำนวนมาก

ผู้ที่ประสงค์จะทำการแสดงความสามารถต่าง ๆ เช่น การเล่นดนตรี การเล่นมาย ากล การโชว์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบการรับบริจาค หรือเปิดหมวก จะต้องมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถของจังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มีบัตรขณะเรียกตรวจถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ขอ ท า น และหากจะแสดงความสามารถก็ต้องทำการขออนุญาตท้องถิ่นนั้น ๆ ก่อนทำการแสดงทุกครั้งด้วยเช่นกัน

โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ มีการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถมากที่สุดเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ จำนวน 257 คน ซึ่งเป็นเพศชาย 174 คน และเพศหญิง 83 คน ทั้งนี้ หากมีการพบเห็นขอทาน เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตรวจสอบทันที ซึ่งหากเป็นต่างด้าวจะถูกผลักดันกลับประเทศ แต่หากเป็นบุคคลภายในประเทศที่กระทำผิดซ้ำ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย