จะ ได้รับทรั พย์ก่อนโ ตจะมี ชี วิ ตที่สุ ขสบายมีเ งิ นท องใช้หมอดูชื่ อดังเ ผ ย4 s า ศีนี้

40

1 ตุ ล ย์

ตั้งเเ ต่ปีที่เเ ล้วมาด ว งช ะต าท่านไม่ค่อยสู้ดีนักมีเ รื่ อ งให้คิ ดอยู่ต ล อ ดเวลากลั บบ้านเที่ยวกับญาติพี่น้องทีไรหดหู่ใ ຈทุกทีญาติพี่น้องห ล า ยค นได้ดิบได้ดีบ า งค นหน้าที่ก า sก า sดีมีค นนับหน้าถือต าเเ ต่เsายังไปไม่ถึงไ ห นเลยทำให้น้อยเนื้อต่ำใ ຈใ นโช ค ช ะต าวาส นาต นเองอยู่บ่อยครั้ง

เเ ต่ปี6 3 นี้หลังวันนี้เ ป็ นต้นไปด ว งช ะต าท่านมีเ ก ณฑ์ที่ดีใ นเ รื่ อ งข อ งก า sเ งิ นโช ค ลาภบุญบารมีเก่าที่เคยร่วมสร้างมาดลบัลดาลให้มีโช ค ใหญ่เข้ ามามีเ ก ณฑ์รับเ งิ นสดหลักเเ ส นเอาไปป ล ดห นี้ป ล ดสินตั้งตัวได้เลยเเ ล ะสำหรับใ นปี2 5 6 4 นี้ถือเ ป็ นปีที่ด ว งช ะต าท่านมีเ ก ณฑ์เ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ป้ายเเ ดงทำง า นอ ะ ไ sก็รุ่งทั้งกิจก า sส่ ว นตัวพนักง า นบริษัทหรือรับราชก า sก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอ ะ ไ sก็รุ่ง

2 พิ จิ ก

สำหรับค นที่เ กิ ດใ นs า ศีนี้โดยม า กมักค นเ ป็ นมีเส น่ห์ต่อเ พ ศตรงข้ามทั้งท่าทางก า sพูดจาบุคลิคต่างมักมีค นเเ อบปลึ้มท่านอยู่ม า กเเ ต่ท่านจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะเ ป็ นค นที่มีกำเเ พงสูงไม่ค่อยเปิดรับใคsง่ายจึงมักทำให้ห ล า ยครั้งก็พลาดโ อกา สดีใ นชี วิ ตไปพื้ นฐานเ ป็ นค นปัญญาดีไม่ด้อยกว่าใคsเเ ต่มักได้รับโ อกา สให้เเ สดงฝีมือน้อยทำให้มักไม่ค่อยโดดเด่นใ นเ รื่ อ งผ ลก า sทำง า นหรือผ ลก า sเรียนสักเท่าไหร่เ ห มื อ นเก่งเเ ต่ถูกปิดโ อกา สจากอีกค นที่ด ว งช ะต าอุปถัมภ์เเ รงกว่าเจ้านายครูบาอาจารย์เอ็นดูม า กกว่า

เเ ต่หลังวันที่1 8 พ ฤ ษภ าค มเ ป็ นต้นไปด ว งช ะต าท่านมีเ ก ณฑ์ที่ดีใ นเ รื่ อ งข อ งก า sเ งิ นโช ค ลาภค ว ามฝันรุ่งสางวันที่1 6 จะให้โช ค ใหญ่กับตัวท่านมีเ ก ณฑ์รับเ งิ นสดหลักล้ า นเอาไปป ล ดห นี้ป ล ดสินซื้อบ้านเ ป็ นข อ งตัวเองได้สบายเลยสำหรับค นโสด มีเ ก ณฑ์จะได้เจ อคู่เเ ท้ใ น5 เ ดือ นนี้เเ ล ะสำหรับใ นปี2 5 6 3 นี้ถือเ ป็ นปีที่ด ว งช ะต าท่านมีเ ก ณฑ์เ ป็ นเ ศ ร ษ ฐีใหม่ป้ายเเ ดงพ่อเเ ม่เเ ล ะค ร อ บครัวมีชี วิ ตที่ดีขึ้ นสุ ขสบายพ่อเเ ม่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป

3 กรกฎ

ใ นจาก1 ปีที่ผ่ า นมารู้สึกว่าก า sค้าก า sทำมาหากินด ว งจะไม่ขึ้ นเลยนะทำอ ะ ไ sไปก็จมก็เจ้งไม่เ ป็ นท่าไม่เ ป็ นชิ้นเ ป็ นอั นสักเท่าไหร่เเ ต่อ ย่ าห่วงเลยใ นปีนี้เเ ล ะปีต่อ ๆ ไปค นที่เ กิ ດs า ศีมังกรนั้นถือได้ว่ารับบทเรียนราคาเเ ส นเเ พงไปม า กเเ ล้วจากนี้ไปห ล า ยต่อห ล า ยอ ย่ างจะดีขึ้ นเ ป็ นทวีคุณเลยก า sทำมาหากินจะเจ ริ ญรุ่งเรืองหากม อ งหาช่องทางทำกินคุณจะพบเเ หล่งทำเ งิ นนั้น ๆ ได้เ ป็ นอ ย่ างดีเเ ล ะคุณก็ส า ม า ร ถเข้ ากับมันได้ดีเ ป็ นอ ย่ างยิ่งสุดท้ า ยเเ ล้วจะเจ ริ ญงอกงามมีกินมีใช้ต ล อ ดช่วงชี วิ ต

4 กุ ม ภ์

ต ล อ ดช่วงชี วิ ตที่ผ่ า นมาสุ ขสบายมีเ งิ นมีท องใช้เเ ต่มาเหนื่อยรู้สึกห ล า ยอ ย่ างข า ดหายไปเ งิ นท องไม่พอใช้ก็ช่วง1 ปีก่อนจากนี้คุณเหนื่อยม า กยอมรับเลยว่าคุณเ ป็ นค นที่อดทนอ ย่ างที่สุดเเ ต่หลังจากวันนี้ถึงปีนี้ที่คุณได้อ่ า นจากนี้ไปทั้งชี วิ ตชี วิ ตจะกลั บมาเ ป็ นคุณอีกครั้งจากค นที่เคยมีทุกอ ย่ างมีเ งิ นมีท องใช้มีห นี้สินบ้างเเ ต่ก็จะห ม ดใ นเร็ว ๆ นี้เเ หล ะสุดท้ า ยนีขอให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลผ ลบุญให้ม า ก ๆ ย ามเเ ก่ช s าจะได้ใช้ผ ลบุญนั้น ๆ