‘ทนายเดชา’ แฉ ‘ผู้กำกับโจ้’ หนีออกไปลาวแล้ว

37

จาก กรณี เ ฟซบุ๊ก ษิ ทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนา ยประชาชนฯ ได้มีกา รเปิดคลิปนาทีส ะเทือนใจ โดยเป็นคลิ ปวงจรปิดนาทีที่ ผู้กำ กับโจ้ คลุมถุง รีดเงิน 2 ล้านปลิดชีพพ่อค้ายา โดยทนายตั้มได้ระบุข้อ ความว่า ผมได้ รับคลิปนี้มาจากตำรวจชั้นผู้ น้อย ขอให้ผมช่วยนำ คลิปนี้มอบให้ แก่ ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ ฝากบอก ผมว่าให้ช่วยตามคดีนี้ก่อนที่พวกตนจะ ถูกฆ่า ผมได้เห็นคลิปนี้แล้วพูดไม่ออก นี่เป็นสิ่งที่ทำ กับคนด้วยกันเห รอ ผู้ต้องหาก็ผิด ที่เกี่ยวข้องกับยาเ สพติด แต่ตำรวจ ทำอย่างนี้ก็ไ ม่ต่างกับโจรในเค รื่องแบบ ขอให้ทุก คนดูคว ามโหดเหี้ ยมด้วยสายตาตั วเองนะครับ

สำห รับ ความคืบ หน้าคดี พ.ต.อ.ธิ ติสรรค์ อุ ทธนผล หรือ “ผู้กำกับโจ้” ผ กก.สภ.เมืองนครส วรรค์ นายตำรว จชื่อดัง พร้อมลูกน้ อง ถูกกล่าวหาว่าใช้ถุ งคลุมศีร ษะผู้ต้องหาค ดียาเสพ ติด เพื่อรี เงิน 2 ล้าน ก่อน เสีย ชีวิตคาโ รงพัก ซึ่งน ายษิทรา เบี้ยบังเ กิด หรือ ทนาย ตั้ม ทนา ยความชื่ อดัง นำคลิป หลักฐานว งจรปิดมา เปิดเผย จนกลาย เป็นข่าวคึก โครมอยู่ ในเวลานี้

ล่าสุดท นายเดช า กิตติวิท ยานันท์ หรือท นายเดชา ซึ่งเป็นผู้ นำคดีนี้มาเผย แพร่ต่อสาธารณ ะ กล่าวว่า ก่อนห น้านี้ได้รับการร้อง เรียนจากตำรวจหล ายนาย มีทั้งระดั บนายดาบ จนถึงขั้ นรองผู้บั ญชาการ ร้องเรียนเ ข้าม าว่า เกิดเหตุลั กษณะนี้ ขึ้นในโ รงพัก

โดย มีการส่งข้ อมูลคลิปห ลักฐ านให้ดู ตนเอง จึงนำเรื่องราวม าเผยแ พร่ ซึ่งล่าสุดไ ด้รับแจ้งจากส ายสืบว่า บุคคลที่ อยู่ในคลิป ห ลบหนีไป ยังปร ะเทศลา วเป็นที่เ รียบร้อยแ ล้ว แต่ข้อมู ลว่าการหล บหนี จะจริง หรื อไม่ ต้อ งให้ตำร วจตรวจ สอบข้อ เท็จจริงต่ อไป