แอนทองประสมจากเด็กขายพวงมาลั ยกลายเป็นนางเอกแถวหน้า ไม่เคยลืมวันวานที่ยากลำบาก

38

กว่าจะกลายเป็นนางเอกขวัญใจคนไทยตลอดกาลได้ คุณแอน ท องประสม ต้องผ่านชีวิ ตวั ยเด็กแ สนลำบ ากสุ ดๆ เคยรับจ้ างล้างชามก๋วยเตี๋ยวที่โ รงเรียนเพื่อแลกกับข้าวกลางวัน ต้องไปช่วยย ายเก็บผัก ร้ อยดอกมะลิข าย

คุณแอน ท องประสม เ กิดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 เป็นลูกครึ่งไทย สวีเดน มีพ่อเป็นชาวสวีเดน แม่เป็นคนไทย แต่เมื่อตอนเด็กแอนต้องอาศัยอยู่กับย ายอายุประมาณ 70 ปีในตอนนั้น

แม่ของคุณแอนจะส่งเ งินมาให้เป็นค่ าเทอมและค่ ากินค่ าใช้พอประทั งชีวิ ต แอนเป็นลูกคนกลาง มีพี่ชายและน้องชายอย่ างละหนึ่งคน คุณแอน ไม่เคยอ ายที่จะเล่าชีวิ ตในวัยเด็กอันแ สนย ากลำบ ากให้คนอื่นฟัง

สมัยเรียน ป.6 คุณแอนเรียนโ รงเรียนวัด ได้เ งินไปโ รงเรียนวันละ 10 บ าท รวมค่ ารถเมล์ แต่ไม่พอค่ ากิน จึงต้องหาร ายได้เพิ่มด้วยการรับจ้ างล้างชามก๋วยเตี๋ยวของคุณครูเพื่อแลกกับได้กิ น มื้ อเที่ยงที่โ รงเรียนฟรี

หลังเ ลิกเรียนก็ต้องไปช่วยย ายเก็บผัก และเก็บดอกมะลิเพื่อร้ อยพวงมาลั ยข าย เสื้อผ้าที่จะใส่นั้นมีแค่ชุดนักเรียน 3 ชุด ชุดลำลอง 3 ชุด ใส่จ น ข า ดแล้วข าดอีก ต้องขอเสื้อนักเรียนมือสองจากรุ่นพี่

รองเท้าแตะนั้นก็มีเพียงคู่เดียวแบ่งกันใส่กับคุณย าย ถ้าวันไหนคุณแอนใส่รองเท้า ย ายจะต้องเดินเท้าเปล่า พอเ จ็บไ ข้ได้ป่ วยก็ไม่มีเ งินไปหาห มอ มีเ งินพอใช้แค่กินข้าวประทั งชีวิ ตไปวันๆ

นอกจ ากย ายแล้วยังมีคุณลุง ส ม ถ ะ ที่เ ลี้ยงดูคุณแอนมาตั้งแต่เด็ก โดยเมื่อไม่นานมานี้คุณแอนได้ได้กลับไปเ ยี่ยมคุณลุงและโ พสต์ภาพผ่านอินสต าแกรมด้วย จนแฟนๆ ซ า บ ซึ้ งไปตามๆ กัน

ชีวิ ตพ ลิ ก ผั น เมื่อคุณแอนได้เริ่มเข้าสู่วงการบั นเทิงจ ากการเป็นนางแบบโ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ าในนิตยส าร และถ่ายแบบลงนิตยส าร วั ยน่ารักซึ่งเพื่อนบ้านที่เป็นช่างแต่งหน้าที่ทำงานให้กับนักร้ องค่ า ย อ า ร์ เ อ ส

ได้เอารูปของคุณแอนไปเสนองานมิวสิกวิดีโอ จนทำให้แอนได้แสดงมิวสิกวิดีโอของ เจี๊ยบ พิสุ ทธิ์ ทรั พย์วิจิ ตร ในเพลง พร้อมจะยอมแ พ้ ครั้งหนึ่งคุณแอนส มั ค รเป็นสมาชิ กไ ฟ ว์ ส ต าร์แฟนคลั บ

เพื่อเอาส่ ว น ล ดดูห นัง 20 เปอร์เ ซ็นต์ เลยส่งเ งิน 20 บ าทพร้อมแนบรูปถ่ายไป ทางไ ฟ ว์ ส ต า ร์เห็นรูปถ่ายจึงลองเรียกแอนให้มาเ ท ส ต์หน้ากล้อง และคุณแอนก็ได้แสดงภ า พ ย น ต ร์เรื่องแรกคือ โก๊ะจ๋าป่ านะโก๊ะ

เมื่ออายุได้ 15 ปี ในปี 2534 เป็นการเข้าสู่อาชี พการแสดงครั้งแรก จนได้ขยั บขย ายมาแสดงละครโทรทั ศน์กลายมาเป็นผู้ผ ลิ ต ร ายการทีวีและผู้จัดละครในเวลาต่อมา

แอน ท องประสม ประเดิมผลงานทางจอแก้วเรื่องแรกกับสถานีโทรทั ศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี 2535 ในละครเรื่อง เวลาในขวดแก้ว จ ากนั้นก็โ ด่งดั งและแ จ้งเ กิดอย่ างเต็มตัวกับละครเรื่อง ห มู แ ด ง ทางส ถ า นีโทรทั ศน์สีกองทั พ บ กช่อง 7 ในปี 2536 แสดงคู่กับ ไพโ รจน์ สังวริบุ ตร

หลังจากนั้นมีผลงานละครเรื่องเ จ้าจอมคู่ ต้นจักรกฤษณ์ และละคร ชิงช้าชา ลีและสัญญาณลวง ของค่ายกันตนาจนสุ ดท้ายกลับมาลงห ลักปักฐาน กับช่อง 3 โดยมีผลงานโดดเด่นจากการรับบทฝาแฝดเรื่อง สองนรี ในปี 2540 จนเริ่มกวาดรางวัลด้านการแสดงมาตั้งแต่นั้นมา

แม้จะต้องทำงานเป็นนักแสดงห นักแค่ไหน คุณแอนก็ไม่เคยทิ้ งการเรียน คุณแอนเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพลีลาและมัธยมศึกษ าตอนปลายโ รงเรียนบางกะปิ

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและระดั บปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่ อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธ รรมศ าสตร์ (สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน)

และในทุกวันนี้คุณแอนก็ไม่เคยลืมวั นวานที่เคยลำบาก และไม่อา ยที่จะเล่าเรื่องราวนี้ให้กับทุกคนได้รู้ว่าความมุ่งมั่ นและใฝ่ดีทำให้เราประส บความสำเร็จได้

แหล่งที่มา: talokla